Život v Číne – jazyková bariéra / Life in China – language barrier

Najkomplikovanejšia záležitosť života v Číne, teda aspoň pre mňa, je hanzi – čínske logofonetické písmo. Žijem si tu asi ako dieťa predškolského veku. Všetky tie obrázky (čínske znaky) okolo mi žiaľ nedávajú veľmi zmysel. Zato sa mi nenormálne rozvinuli iné zmysly. Som skvelá v odčítaní výrazov tváre, gestikulácii, či pochopení skomolenej angličtiny lokálne volanej chinglish. Veľmi často teda ako správna žena hovorím svojmu manželovi: “to nie ČO si povedal, ale AKO si to povedal… “ Vďaka mojej fotografickej pamäti niekoľko slov, ktoré poznám z práce prečítam. Nie som si však istá, kde okrem práce využijem slovíčka ako únikový východ, kamenný obklad alebo cementový poter… Nevadí! Zostávam optimistická.

Hovorenie – to je iný príbeh, síce mám prirodzený netalent na jazyky, ale zas obrovské odhodlanie prežiť! Číslovky mi idú bravúrne (nakupovanie), zjednávanie ešte lepšie (trhy) a taxikárovi vysvetlím aj nemožné. Miestni mi niekedy aj zatlieskajú za môj lokálny šanghajský prízvuk.

Našťastie v práci je všetko po anglicky a na tu som si už zvykla. V hlave si však stále veci hovorím prv po slovensky, aj sny sa mi snívajú po slovensky, aj nadávam po slovensky. To posledné je extra výhodné, keď človek napríklad nakupuje – zjednáva, lebo slovenčina znie ako ruština a pred tou tu ma veľa ľudí rešpekt.

Pred piatimi rokmi ma frustrácia z toho, že si neprečítam ani jednu etiketu v obchode aj k slzám dohnala. Teraz to so mnou ani nepohne. Nakupujem hlavne online (texty prekladám v googli), doručia mi to až ku dverám aj s nálepkou ORGANIC prípadne BIO (v to v Číne vôbec neverím). Keď dôjde k najhoršiemu, zavolám Qin – mojej čínskej kamarátke, ktorá je neskutočne trpezlivá a dôsledná. Myslím si, že keby chcela, vybieli mi účet ľavou zadnou, lebo za tých 5 rokov čo sa poznáme už vie asi všetky moje heslá. A tým sa dostávame k niečomu kľúčovému pre život v zahraničí: k dôvere. Tú treba poriadne rozvinúť. Od sebadôvery, že prežijem, že sa nestratím, že si všetko sama vybavím, až po dôveru v iných. V dôveru, že stretnete milích ľudí ďaleko od domova, že si nájdete priateľov a nahradíte, tak aspoň čiastočne, tie chýbajúce chvíle s rodinou.

Nikdy som neplánovala žiť v Šanghaji, z pôvodného plánu 2 mesiace, je to momentálne 5 rokov s neurčeným dátumom spotreby. Musím priznať, že som na seba často hrdá a že si myslím, že to bolo to najlepšie čo sa mi mohlo stať. Mala som veľa času byť sama so sebou a budovať svoju sebaistotu. Niekto to má od narodenia, ja som potrebovala odcestovať 9000 km od domova. Tak či onak, cítim sa veľmi odhodlane a pozitívne životne naladená. Ďakujem za to môjmu mužovi, lebo on bol príčinou môjho odchodu. Začínať od nuly je náročné ale keď sa to podarí, ten pocit hrdosti a šťastia je obrovský… Neviem síce čítať ani písať (myslím tým, samozrejme, po čínsky) a aj napriek tomu som si našla prácu, priateľov a hlavne sebaistotu!

Kto nikdy nespravil chybu nikdy neskúsil nič nové

Albert Eistein


The most complicated part of life in China, at least for me, is hanzi – Chinese logograms. I live a life of a preschool kid here. All those pictures around me          (I mean Chinese characters) don’t quite make sense. On the other hand my other senses have developed so much. I am a pro in understanding facial expression, gestures and understanding local version of English, the so called Chinglish. I often tell my husband: “it is not WHAT you said but HOW you said it.” I do know few words, thanks to my photographic memory. I am not quite sure where except work I will use: emergency exit, stone cladding or cement screed. Doesn’t matter! I am an optimist.

Speaking – that is a different story. I don’t have talent for languages, but I surely have determination to survive. Numbers – no problem (shopping), bargaining even better (markets) and my taxi Chinese can get me anywhere I need to go. Local people sometimes even applaud when I say sentence with local accent.

Thank God I use English at work. I got used to that. But I still think in Slovak,          I also dream in Slovak and I surely swear in Slovak. The last one mentioned is really great because Slovak sounds a lot like Russian and many people here have huge respect of Russians.

Five years ago the frustration from not being able to read labels in supermarket would bring me to tears. Now it does absolutely nothing to me. I shop mostly online (I translate all the texts in google) they deliver everything to my doorstep with fancy sticker ORGANIC or BIO (I absolutely don’t believe in this in China). If worse come to worst, I call Qin, my Chinese friend who is unbelievably patient and precise. I believe she knows majority of my passwords after 5 years we know each other and could whitewash my bank account if she would like. And here we get to something crucial for life abroad: trust. It is important to believe and trust the world around you. From self-trust that you will survive, that I wont get lost, that I can organize everything I need all the way to trust in others. You have to believe you will meet nice people far from home and substitute those precious and very missed moments with your family.

Living in Shanghai was never really my life plan. From original 2 months stay its 5 years now without any expiration date. I have to say I often feel proud of myself and I do think it was the best what could happend to me. I had a lot of time for myself , time to build my confidence. Somebody has confidence since birth, I needed to travel 9000 km far from to find it. That doesn’t matter , important is that I feel very determined and positive now. I have to thank for this to my husband, because he was the main reason why I am here. Start from zero is hard but once you succeed the feeling of pride and happiness is huge. I can`t read or write (I mean in Chines of course) but despite that I found work, friends and self-confidence.

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

Albert Einstein

← Previous post

Next post →

1 Comment

  1. Yan Sheldon

    True and honesty! I love how you stayed true to yourself in this post 🙂 All the best in your future endeavors!

Leave a Reply